5 июня 2015 г.

Ложь кришнаитов — Ч. 42 «Предсказания о явлении Чайтаньи» - Вишванатха

॥श्रीः॥

§ 4

Вищванāтӿа Чакравартӣ

Бӿāгавата-пурāн̣а, 7.9.38

इत्थं नृतिर्यगृषिदेवझषावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् ।
धर्मं महापुरुष पासि युगानुवृत्तं छन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम् ॥

Перевод Прабӿупāды Бӿā. 7.9.38, рус. пер. ISKCON: «Так, мой Господь, воплощаясь в образе человека, животного, великого святого, полубога, рыбы или черепахи, Ты поддерживаешь все планеты вселенной и сокрушаешь основы демонической жизни. О Господь, Ты — хранитель законов религии, установленных для разных эпох. Но в век Кали Ты не раскрываешь Себя как Верховную Личность Бога, и потому Тебя называют Триюгой — Господом, который приходит в этот мир в три юги».

По мнению Вищванāтӿи слова छन्नः कलौ \ чӿаннах̤ калау (скрытый в Кали) в Бӿā. 7.9.38 подразумевают Чаитанйу. Рассуждения на эту тему можно прочитать в комм. Вищванāтӿи к Бӿā. 11.5.31-32.

Объясняя Бӿā. 7.9.38, Вищванāтӿа придерживается контекста и не делает каких-либо однозначных заявлений о Чаитанйе кроме упоминания Бӿā. 11.5.32.

«यथा विरिंचस्य कृते हयग्रीवावतारस्तथैवान्येषामपि भक्तानां कृते अन्येप्यवतारा इत्याह — इत्थमिति । विभावयसि पालयसि हंसि घातयसि युगे युगे अनुरूपं वृत्तं चरित्रं यस्य सः यत् यस्मात् त्वं कलौ छन्नः अन्यदीयरूपभावाभ्यां बहिराच्छन्नः अतः स एव त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः सत्त्वादियुगत्रय एव स्वस्य प्रख्यापनात् नतु कलावित्यर्थः । अत एवाग्रे तत्प्रमाणवचनमप्यर्था… „नानातंत्रविधानेन कलावपि तथा शृणु । कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं सांगोपांगास्त्रपार्षदम् ॥ यज्ञैस्सङ्कीर्त्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसः“ इति».

यथा विरिंचस्य कृते हयग्रीवावतारस्तथैवान्येषामपि भक्तानां कृते अन्येप्यवतारा इत्याह — इत्थमिति \ Как ради Чатурмукӿа-Брахмы Ты явился Хайагрӣвой, так и для других бӿакт Ты приходишь аватāрами.
सत्त्वादियुगत्रय एव स्वस्य प्रख्यापनात् \ В другие йуги Ты заявляешь о себе как о Бӿагавāне [являешь себя], नतु कलावित्यर्थः \ но не в Кали.

कलौ छन्नः (калау чӿаннах̤) Вищванāтӿа объясняет как अन्यदीयरूपभावाभ्यां \ Ты являешься в другом духе [с другой миссией].


Комментарии разных сампрадāйев, включая гауд̣ӣанский комм. Џӣвы к Бӿā. 7.9.38, не содержат намеков на какие-либо особые аватāры.

Щрӣдӿара Свāмӣ: एकस्त्वमेवेत्यादिभिरष्टभिः श्लोकैर्यदुक्तं पक्षपातेन रक्षणं तद्विपक्षवधश्च सत्त्वोपाधिको नतु स्वत इति तदुपसंहरति । इत्थमिति । विभावयसि पालयसि हंसि घातयसि कलौ तु तन्न करोषि यतस्तदा त्वं छन्नोऽभवः । अतस्त्रिष्वपि युगेष्वाविर्भावात्स एवंभूतस्त्वं त्रियुग इति प्रसिद्धः.

Суть комм. Щрӣдӿары: Аватāрами Ты защищаешь миры, карая врагов, но в век Кали этого не делаешь, поэтому Ты зовешься Трийуга.

Комментарий, приписываемый Виџайадӿваџе Тӣртӿе (татвавāда): चतुष्पदधर्मं पासि यस्त्वं कलौ छन्नोऽभव इति यस्मात्तस्मात्स त्वं त्रियुग इति ख्यातः \ Ты защищаешь дӿарм о четырех опорах [правдивость, сострадание, чистота и тапас]. В Кали ты этого не делаешь [ यस्त्वं कलौ छन्नोऽभव \ Ты стал скрытым в Кали]. Поэтому Ты Трийуга.

Щукадева (Нимбāрка-сампрадāйа) в «Сиддӿāнтапрадӣпе» считает, что Бӿā. 7.9.38 говорит о Будда-аватāре: «…कलौ त्वं छन्नोऽभवः इत्यन्वये प्राय इत्यध्याहारो बोध्यस्तत्रापि बुद्धाद्यवतारप्रसिद्धेः».

Бӿагаватпрасāдāчāрйа в «Бӿактаманорањџанӣ» (Валлабӿа-сампрадāйа) перечисляет различные аватāры (Рāма, Крьшн̣а, Варāха и др.), упоминая их миссию защиты дӿарма: «एवं जगदुत्पत्तिप्रकार उक्तोऽथ रक्षाप्रकारमाह । इत्थमिति । हे महापुरुष, यद्यतः, इत्थमुक्तप्रकारेण, नरो मनुष्याश्च तिर्यञ्चो वराहादयश्च ऋषयो जमदग्न्यादयो मुनयश्च देवा आदित्यादयो देवताश्च झषा मीनादयश्च तेषु अवतारा रामकृष्णादयः प्रादुर्भावास्तैः, लोकान् भावयसि पालयसि । जगत्प्रतीपान् जगतः प्रतिकूलानसुरादीन् हंसि । युगानुवृत्तं युगानुसारिणं धर्मं पासि.

छन्नः (чӿаннах̤) не означает, что в Кали Он не является. Является, но скрыв свои главные достояния (бӿаги), коих шесть (џњāнам, аищварйам и др.). Это перекликается и с другим значением слова «त्रियुगः» — йуга означает «два» или «пара» (йугала\युगल). А «трийуга» означает «три на два», то есть «шесть». «Трийуга» — «тот, кто обладает шестью достояниями»:

अथातो हेतोः, स युगानुरूपधर्मरक्षकः त्वं, त्रियुगस्त्रेतादियुगत्रये कृतावतारः, अच्छन्नैवश्वर्यतया विधृतावतार इत्यर्थः । अभवः तथापि, कलौ कृतावतारः संस्त्विति शेषः । छन्नः यथोपयोगमैश्चर्याविष्कारेण निगृहितैश्वर्यः, अभवः एवमर्थविधानाभावे „संभवामि युगे युगे“ इत्यनेन विरोधः स्यात् । यद्वा त्रियुगः त्रीणि युगानि युगलानि यस्य सः, पडैश्वर्ययुक्त इत्यर्थः । त्वं कलौ छन्नः, नृनाट्यानुकाराच्छन्नैर्यः सन्नपि, सः अच्छन्नैश्वर्य एव, अभवः प्रयोजनवशतस्तोषां बहुवारं प्रदर्शनविधानात् । एतत्प्रपञ्चः सत्सङ्गिजीवनीयत्रियुगशब्दनिर्णयप्रकरणतो ज्ञेयः».

Комм. Прабӿупāды к 7.9.38, рус. пер. ISKCON: «Подобно тому как некогда Господь защитил Брахму от демонов Мадху и Кайтабхи, Он снова пришел в этот мир, чтобы защитить Своего великого преданного, Махараджу Прахладу. Точно так же в Кали-югу Господь явился в образе Шри чайтаньи Махапрабху, чтобы спасти падшие души. Существует четыре юги, или исторических эпохи: Сатья, Трета, Двапара и Кали. Во все эпохи, кроме Кали-юги, Господь приходит в том или ином облике, не оставляя никаких сомнений в том, что Он — Верховная Личность Бога, но Господь Шри чайтанья Махапрабху, явившийся в Кали-югу, хотя и был Верховной Личностью Бога, скрывал это. Более того, если кто-нибудь обращался к Нему как к Кришне, Он закрывал уши и отрицал, что Он Кришна, поскольку играл роль преданного. Господь чайтанья знал, что в Кали-югу будет много самозванцев, которые станут выдавать себя за воплощения Бога, поэтому обычно Он не говорил о Себе как о Верховном Господе. Однако в ведических писаниях есть множество указаний, свидетельствующих о том, что Господь чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога; так, в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) говорится: кришна-варнам твишакришнам…».

По прочтении объяснения Прабӿупāды можно сделать следующий вывод: бог пришел в век Кали для спасения падших душ, но он скрывает свою божественность, т.к. его могут принять за самозванца. И хотя некоторые разумные бенгальцы с орийцами, так называемые «спутники Чаитанйи», считали Чаитанйу богом, тем не менее он отрицал это: Более того, если кто-нибудь обращался к Нему как к Кришне, Он закрывал уши и отрицал, что Он Кришна, поскольку играл роль преданного. Таким образом, с точки зрения Прабӿупāды чӿаннах̤ калау это скрывание и отрицание Чаитанйей своей божественности.

У последователей Чаитанйи есть и другое объяснение слов чӿаннах̤ калау: Чаитанйа является скрытым аватāром века Кали, т.к. о нем щāстры прямо не говорят, в щāстрах он как бы скрыт. И действительно, первые так называемые «предсказания о Чаитанйе» — это всего лишь интерпретации его ранних последователей.

Однако в ведических писаниях есть множество указаний, свидетельствующих о том, что Господь чайтанья Махапрабху — Верховная Личность Бога; так, в «Шримад-Бхагаватам» (11.5.32) говорится: кришна-варнам твишакришнам…

В ЛК, чч. 40-40.9, мы досконально изучили несколько ранних «указаний» и «свидетельств», в том числе и 11.5.32, выяснив, что ничего из того, о чем говорит Прабӿупāда, в Бӿāгавата-пурāн̣е, 11.5.32, нет. О других «указаниях» и «свидетельствах» мы еще поговорим.

Выводы

1. Только Вищванāтӿа в комм. к 11.5.32 связывает 7.9.38 с Чаитанйей.

2. Прабӿупāда считает, что Бӿā. 7.9.38 говорит о Чаитанйе.

3. В Бӿā. 7.9.38 выражена та же мысль, что и в Гӣте, 4.7-8 (см. ЛК, ч. 40.6 «Йуге йуге»).

Упадок дӿарма — естественное свойство Кали-йуга. Преобладание дӿарма — свойство Крьта-Третā-Двāпара-йуг. Когда адӿарм начинает преобладать в этих трех йугах, возникает необходимость прихода Бӿагавāна. Почему именно три йуга, а не четыре вместе с Кали? Потому что Бӿагавāна называют Трийуга (Бӿā. 7.9.38): …дӿарммам̇ махāпуруша пāси йугāнуврьттам̇ чӿаннах̤ калау йа-абӿавас трийуго атӿа са твам, ибо в другие йуги, когда Он является в человеческих, зверьих, рьшиевых и пр. аватāрах, Он хранит соответствующий йугам дӿарм (Гӣтā, 4.8, описывает именно такое явление Бӿагавāна), но когда Он является в Кали, то делает это с другими целями (например, Будда — мохāватāра).

Заявление Прабӿупāды о том, что бог приходит в Кали, сам себя скрывая — затыкая уши и отрицая свою аватāрность, не имеет ничего общего с тем, о чем говорит Бӿā. 7.9.38, и комментаторы самых разных сампрадāйев, включая культ Валлабӿи — главного конкурента культа Чаитанйи на арене средневековых пāшан̣д̣а-культов.

На чӿаннах̤ калау можно посмотреть и под другим углом. Он скрыт в век Кали — не означает ли это, что Он является не собственно в Кали, а в сандӿйу, между Двāпарой и Кали? Из истории с Прахлāдой мы знаем, что сандӿйā не относится ни к предыдущему, ни к последующему йугу.

После Вищванāтӿи прошло 130 лет. Наступил век неогауд̣ӣанства. Его зачинателем стал Бӿактивинод, не скупившийся на новые догмы, толкования и откровения. Появились и качественно новые «пророчества» о явлении Чаитанйи из упанишад и пурāн̣ с большим количеством биографических деталей. Если предлагаемые патриархами ранние «пророчества» были всего лишь робкими попытками представить Чаитанйу аватāром, то новые стали прямым указанием на него.

Дальнейший анализ «пророчеств» о Чаитанйе будет состоять из двух разделов — «пророчества» из щрутьев и «пророчества» из пурāн̣.


продолжение будет


Комментариев нет:

Отправить комментарий